Regulamin Sklepu Internetowego „FotoBlysk”

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy [dalej „Sklep”], działającym pod adresem sklep.fotoblysk.com jest: MICHAŁ KULA STUDIO, Wola Dalsza 302, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nr NIP: 8151682987 REGON: 180963894. Adres email: kontakt@fotoblysk.com.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny regulują kwestie dotyczące korzystania z usług Sklepu internetowego sklep.fotoblysk.com.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego sklep.fotoblysk.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

5. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu, każdorazowa zmiana będzie obwieszczona wyłącznie przez opublikowanie regulaminu na stronie sklep.fotoblysk.com

6. Składając zamówienie na stronie sklep.fotoblysk.com, Klient potwierdza, że dokładnie zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; b) aktywne konto poczty elektronicznej

§ 2 Przedmiot oraz cena sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży Sklepu są koszulki i gadżety reklamowe z wybranym przez Klienta nadrukiem, o wskazanej na stronie internetowej sklep.fotoblysk.com jakości oraz w rozmiarach zgodnych z tabelą rozmiarów publikowaną w sklepie. Wzory nadruków do wyboru zaprezentowane są na stronie internetowej sklep.fotoblysk.com. Przedmiotem sprzedaży są również produkty edukacyjne, lekcje z obróbki zdjęć oraz presety do programów graficznych.

2. Zamieszczone w Sklepie internetowym sklep.fotoblysk.com grafiki i zdjęcia podglądowe nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistej kolorystyki gotowych wyrobów.

3. W przypadku czasowego braku dostępności wybranego przez Klienta towaru zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo. W takiej sytuacji od decyzji Klienta uzależnione będą dalsze działania związane z realizacją zamówienie (tj. wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa lub całkowita rezygnacja z realizacji zamówienia).

4. W przypadku braku danego towaru lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo. W przypadku braku woli Klienta co do realizacji zamówienia na innych, zaproponowanych przez Sklep warunkach, wszelkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

5. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach opisanych w pkt 3 i 4 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie przedsiębiorcy), Sklep może anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania zamówienia o którym mowa powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

6. Wszystkie podane na stronie internetowej sklep.fotoblysk.com ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki (w przypadku produktów materialnych), która uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena, jaka obowiązywała w chwili składania zamówienia przez Klienta jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie podczas realizacji zamówienia. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do swojej oferty sprzedaży, zmiany cen towarów dotychczas oferowanych oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 Tryb składania zamówień

1. Składanie zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową sklep.fotoblysk.com

2. Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną [„Klient”]. Osoby w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą dokonywać zakupów wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W celu potwierdzenia wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego zgody na dokonywanie zakupów przez osoby we wskazanym przedziale wiekowym wymagane jest potwierdzenie stosownego oświadczenia, stanowiącego niezbędny element w jednym z etapów składania zamówienia.

3. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, w którym Klient wskazuje wybrany przez siebie towar, kolor, wzór nadruku, rozmiar, ilość sztuk, a także sposób dostawy oraz płatności, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres email potwierdzenie o jego przyjęciu przez Sklep. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.

6. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, możliwe jest anulowanie zamówienia poprzez zaprzestanie przechodzenia do jego kolejnych etapów. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

7. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres email lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

§ 4 Formy płatności oraz realizacja zamówień

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta (w przypadku produktów materialnych) lub na adres mailowy (produkty edukacyjne), b) kartą płatniczą – Visa lub MasterCard (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068) c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy (produkty materialne).

3. Klient nie ma możliwości dokonania płatności za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

4. Termin realizacji zamówienia wynosi 1 do 14 dni roboczych i liczony jest od momentu wysłania przez Sklep na adres email Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient informowany jest o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia

6. W przypadku wyboru formy płatności w postaci przelewu zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sklepu.

7. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

8. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, operatora pocztowego lub poczty elektronicznej.

9. Klient otrzymuje możliwość indywidualnego wygenerowania potwierdzenia dokonania zakupu towaru, tj. Fakturę pisząc wiadomość e-mail na adres: kontakt@fotoblysk.com z taką informacją.

10. Dostarczany towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

11. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej, operatora pocztowego, a także z powodu siły wyższej.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

13. Wysyłki według Regulaminu realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie krajów Unii Europejskiej.

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

15. W przypadku zamówienia płatnego przelewem, maksymalny termin oczekiwania na wpłatę ze strony Klienta to 7 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

16. Towary zamówione w Sklepie internetowym sklep.fotoblysk wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta jako „adres do wysyłki”.

§5 Reklamacje

1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność sprzedanego towaru z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty wydania mu danego towaru przez Sklep.

2. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na stronie internetowej: sklep.fotoblysk.com.

4. Reklamację (tj. reklamowany towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres przedsiębiorcy prowadzącego Sklep internetowy: MICHAŁ KULA STUDIO, Wola Dalsza 302, 37-100 Łańcut.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego towaru.

7. Sklep nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej.

2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się : – od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), – od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie było realizowane przez Sklep w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej na adres przedsiębiorcy prowadzącego Sklep internetowy: sklep.fotoblysk.com, MICHAŁ KULA STUDIO, Wola Dalsza 302, 37-100 Łańcut.

5. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia, które zostanie wysłane na pocztę elektroniczną po prośbie od Konsumenta.

6. W przypadku realizowania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z ustepem … poniżej.

7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.

8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie na adres przedsiębiorcy prowadzącego Sklep internetowy: sklep.fotoblysk.com, MICHAŁ KULA STUDIO, Wola Dalsza 302, 37-100 Łańcut, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

9. Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

10. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na podany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, że Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7 Dane osobowe

1. Klient przy składaniu zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych osobowych , tj. MICHAŁ KULA STUDIO, Wola Dalsza 302, 37-100 Łańcut, NIP: 8151682987 wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym sklep.fotoblysk.com.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo- promocyjnych.

§ 8 Ochrona własności intelektualnej

1.Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904) prezentowane w Sklepie internetowym sklep.fotoblysk grafiki, teksty, które są wzorami nadruków na koszulkach oraz materiały edukacyjne wraz z presetami do programów Adobe Lightroom i Adobe Camera RAw są autorskimi projektami, będącymi efektem działalności twórczej o zindywidualizowanym charakterze oraz stanowią własność MICHAŁ KULA STUDIO, Wola Dalsza 302, 37-100 Łańcut. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody Właściciela Sklepu, dla jakichkolwiek celów, odpłatnych czy też nie, stanowi naruszenie prawa autorskiego.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.